Общи условия за покупко-продажби през www.опаковки.бг – онлайн магазин на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД („Общи условия“)

I. Общи положения

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите нормативни актове в Република България.

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.opakovki.bg – онлайн магазин, собственост на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко – продажба между „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД и Клиента. „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Онлайн магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Онлайн магазинът е собственост на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, седалище и адрес на управление гр. София, ул. Черномен №10, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200189581, представлявано от НИКОЛАЙ РУЖИНОВ БОРИСОВ – Управител, национален телефон: 02/843 54 80, e-mail: office@opakovki.bg, наричано по-долу за краткост „ Опаковки.БГ-Склад“, „Дружеството“ или „Продавач“.

Общите условия се публикуват на официалната интернет страница на „ Опаковки.БГ-Склад “ ЕООД (www.opakovki.bg), където са достъпни за всички потенциални клиенти на Дружеството. Ангажимент и отговорност на всеки Клиент е да се запознае с правилата и принципите, при спазване на които ще бъдат изпълнявани поръчките. При отказ за приемане на общите условия продавачът има право да откаже изпълнението на поръчка на съответния Клиент.

„Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува промените в сайта си http:// www.opakovki.bg, заедно със съобщение за тях. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена и потвърдена преди публикуване на промените заявка за покупка на стока.

„Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Клиентите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

II. Общи понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Продавач“ е „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с правно индивидуализиращи признаци, посочени по- горе в част Общи положения, предлагащо за продажба стоки, посредством онлайн магазина http:// www.opakovki.bg.

• Под „стоки/артикули“, предоставяни през „www.opakovki.bg “ се разбират:

Почистващи препарати, опаковки, безалкохолни и алкохолни напитки , сосове и други продукти за ежедневна употреба в дома;

Стоката се продава в мерни единици определени от продавача /брой, килограми, брой ролки, пакети и др./. Поръчката на стоки се осъществява в обявената от продавача мерна единица за съответната стока.

• Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента. „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД не носи отговорност при невярно декларирани данни от страна на Клиента.

• Под „Клиенстки профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от Продавача за целите на обслужване на поръчките от страна на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.opakovki.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД.

III. Цена на стоката

1. За всяка стока, предлагана в електронния магазин са посочени цената и основните й характеристики.

2. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.opakovki.bg Всички цени на стоки в онлайн магазина – www.opakovki.bg са в български левове, с включен ДДС.

Обявените от Продавача цени подлежат на актуализация съобразно преценката на Продавача и могат да бъдат коригирани в зависимост от условията за доставка от страна на Клиента или други специфичични условия, които той поставя на продавача.

3. Цените не включват разходите за доставка.

4. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставката;

б) по банков път по банкова сметка на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД;

При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

При избран начин на плащане „по банков път”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, след потвърждението на поръчката и преди изпълнението й, чрез превод по банковата сметка на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД, посочена на сайта. Ако в срок от 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана, а ангажимента на Продавача по нея се погасява.

При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал преди изпълнение на поръчката.

Покупко – продажбата се документира с издаване на данъчна фактура от продавача.

5. В цената на стоките не се включва оказване на допълнителни услуги на купувача /като товаро – разтоварни работи, съхранение на стока на склад и др./.

IV. Поръчки/заявки за покупка

1. За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.opakovki.bg артикули, Клиентът следва да заяви съгласието си с настоящите Общи условия, като не е необходимо Клиентът да се регистрира в сайта. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.opakovki.bg поражда задължение за потребителя да извърши плащане на стойността на стоките и разходите за транспорт по един от начините за плащане, посочени в т.4, от раздел III. на настоящите Общи условия.

2. При поръчка без регистация Клиентът предоставя на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД следната информация за целите на поръчката: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес; адрес на доставка; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена на материално отговорно лице (МОЛ).

3. При поръчка с Регистрация – Клиентът предоставя на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД следната информация за целите на регистрацията (чрез попълване на регистрационна форма): за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена на матириално отговорно лице (МОЛ).

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма или тази при поръчка без регистрация, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

4. За да направи поръчка през сайта на www.opakovki.bg, Клиентът е необходимо да извърши следните стъпки:

Следва да избере желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.

Добавете избраната стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в количката (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в долния десен ъгъл на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. Вдясно до него е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Опаковки.БГ-Склад, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е завършена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на Опаковки.БГ-Склад.

** В случай, че Потребителят е регистриран в сайта на Опаковки.БГ-Склад и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Плащане”.

На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.

Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.

Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина. В този случай, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Финализирай”.

При завършване на поръчка на Сайта, между Клиентът и Опаковки.БГ-Склад ЕООД възникват договорни отношения, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчай„, Клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия.

На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 (един) работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

Преди изпълнението/изпращането на всяка една поръчка Опаковки.БГ-Склад извършва проверка за подадената информация чрез телефонно обаждане на Клиента.

„Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД не носи отговорност за непълноти в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

Електронният магазин www.opakovki.bg предлага и стоки, изработени по поръчка на Клиента. Стоките, изработени по индивидуална поръчка на Клиента са специално маркирани в интернет сайта, същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за тези поръчки Клиентът не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на раздел. VII от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.

V. Доставка

1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

• най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на гр. София;

• най-късно до 4 (четири) работни дни – за територията на страната.

“Опаковки.БГ-Склад ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули.

При невъзможност за изпълнение на поръчката, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Опаковки.БГ-Склад ЕООД в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Опаковки.БГ-Склад ЕООД ще възстанови заплатената стойност на поръчания/те артикул/и и разходите за доставка или ще промени Срокът за доставка поръчката по желание на Клиента, без да дължи друго обезщетение на Клиента.

Клиентът се съгласява и приема обстоятелството, че е възможно към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална, да е допусната техническа грешка или наличностите от стоките да са изчерпани. Във всеки от тези случаи, „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД има правото, чрез уведомление до Клиента да откаже изпълнението на поръчката без да дължи друго обезщетение на Клиента, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Срокът за доставка започва да тече от потвърждаване на поръчката от страна на Продавача, в случаите на раздел III, т.4, буква а), а в случаите на III, т.4, буква б), в) и г) – срокът за доставка тече от момента на получаване от Продавача на плащането на цената на стоката и стойността на разходите за доставка.

При кампанийни акции тип „Черен Петък“, „Коледна Промоция“ и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за доставка, посочени по – горе с допълнителни 7 (седем) работни дни.

Доставки се извършват само на територията на Република България. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочен от Клиента в поръчката.

“Опаковки.БГ-Склад ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера или на посочени от Клиента неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Опаковки.БГ-Склад ЕООД обстоятелства.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно нейния вида и транспорта за доставка.

2. Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, с електронен адрес: http://www.econt.com.

В случай, че:

А) Клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в поръчката и поради тази причина съответният куриер не може да осъществи доставката, на посочения адрес за доставка, се оставя известие с телефон на куриера, с когото Клиента следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни.

Б) Ако Клиентът не се свърже с куриера в посочения по-горе срок, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Продавача, като Опаковки.БГ-Склад ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. В този случай стойността на разходите за връщане на стоката обратно до Дружеството, както и дължимите разходи за експресна доставка, съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД са дължими от Клиента и се заплащат в срок до 3 (три) дни по сметка, посочена от Продавача.

В) В случай, че Клиентът желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Продавача, това се счита за допълнителна услуга и Клиентът/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД.

Г) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Клиента грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Клиента/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД.

В случаите по пункт V, точки 2 букви В и Г по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Клиента и куриера.

3. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента, в който той или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

VI . Рекламация

1. Клиентът има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията относно съответствието на стоките следва да е предявена в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

3) Рекламации относно количеството следва да бъдат направени от Клиента незабавно при приемане на стоката от превозвача.

4) да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Клиента (включително в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор); Предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез електронно съобщение на следния имей адрес- office@opakovki.bg / Друг вариант – Във формата за връщане на стока се посочват титуляра и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

5) представена е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока, както и документ за извършено плащане на стоката.

6) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия и в Закона за защита на потребителите.

В противен случай рекламацията се счита за неоснователна.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: гр. София, ул. Черномен 10 или имейл адрес –office@opakovki.bg

2. При основателна рекламация продавачът следва да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да изисква замяната на стоката с нова такава.

При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

В този случай, Дружеството възстановява на Клиента стойността на стоката (а при намаляване на цената – се възстановява съответна част от нея) – предмет на рекламацията, както и разходите за доставката (при пълно възстановяване на стойността); Възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Клиента.

Сумата се възстановява в срок до 14 (четиринадесет) дни, след получаване от страна на Продавача на рекламираната стока.

3. Рекламацията е неоснователна в следните случаи:

– липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);

– изтичане на срока на законната гаранция;

– механична повреда на стоката;

– механична повреда на опаковката на стоката;

– използване на стоката при условия, които не отговарят на указанията на производителя, както и на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

– повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други обстоятелства.

– запечатани стоки, са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето;

– нарушена е цялостта на стоката и търговския й вид;

VII. Законно право на отказ

1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Отказът от поръчката може да бъде упражнен в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента или когато потребителят е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е получил последната стока. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор в срок и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. Черномен 10 или на е-mail адрес – office@opakovki.bg

Потребителят може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@opakovki.bg като в случай че използва тази възможност, Опаковки.БГ-Склад ЕООД незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

2. Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните хипотези:

А) персонализирани продукти

Б) стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите персонални изисквания;

В) запечатани стоки, които не са подходящи за връщане по хигиенни съображения, когато са били разпечатани след доставката.

Г) стоки, които поради естеството си могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

Д) продукти, които са били използвани или не са в състоянието, в което са били доставени или са повредени;

Е) продукт, който не е в оригинална опакова, с нарушен вид, скъсан, разпечатан, с нарушена опаковка.

Ж) не е приложена е стоковата разписка и касов бон, с която стоката е получена;

Право на отказ от договора е приложимо единствено за продуктите, върнати в същото състояние, в което сте са получени.

3. Действие на отказа

Ако Клиентът се откаже от този договор, по реда на раздел VII, т.1 по – горе, Продавачът възстановява всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва по начина на плащане, който е използван при първоначалната транзакция. Във всеки случай, Продавъчт няма да начислява никакви такси за възстановяването на плащанията. Независимо от гореспоменатото, Продавачът има право да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоките обратно.

След като упражни правото на отказ от договора, Клиентът следва да изпрати стоките обратно на Продавача на следния адрес гр.София, ул. Черномен 10, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е заявен отказът от настоящия договор. В случай че Клиентът не изпрати или не предаде обратно на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който го е информирал за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Продавачът се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Освен ако не предаде стоките в търговския обект на Дружеството на горепосочения адрес, Клиентът дължи преките разходи по връщането на стоките.

VIII. Връщане на стока

1. При връщане на стока, Потребителят следва да използва формата за връщане на сайта; Формата се попълва от Клиента и се изпраща на Продавача чрез бутон „ИЗПРАТИ“.

Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Клиента или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Адрес за връщане на стоката: град София 1000, гр.София, ул.Черномен 10 в работни дни, от 8.00 до 17.00 часа.

При отказ от договора, разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите.

Възстановяването на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Клиента.

2. Правила, приложими при връщането на стоки:

– До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Клиента.

– Върнатата (и при упражнено правно на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът признава и се съгласява, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху материалите или съдържанието, предоставени като част от уебсайта, принадлежат на Опаковки.БГ-Склад ЕООД. Клиентът има право да използва този уебсайт в степента, необходима за копиране на информацията за своята поръчка или данните за връзка.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

„Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД. „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.spretni.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Опаковки.БГ-Склад“ ЕООД.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите надействащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 20.04.2021 г.

XI. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

– чрез споразумение между Страните;

– при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.