СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

/Приложение №1/

                                                                     

До

 

Опаковки.БГ-склад“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев №6, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203091733

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………………………………………….. /описание на продукта/

Стоката е получена на ………………………………………………………..

(датата на получаване от Клиента)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на Клиента)

гр./с…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(адрес на Клиента)

Банкова сметка на Клиента ……………………………………………………………………………………………………….

 ……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                     (Подпис на Клиента)оо

Клиентът може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спази срока за отказ от договора, Клиентът следва да представи (изпрати) попълнен настоящия стандартен формуляр преди изтичането на срока за отказ от договор, в офиса на „Опаковки.БГ-склад“ ЕООД или да го изпрати по e-mail: office@spretni.com, като в случай че използва втората възможност, „Опаковки.БГ-склад“ ЕООД незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

Информация относно упражняване правото на отказ от договора, Клиентът може да открие в Общите условия на онлайн магазина, Раздел VII със заглавие Законно право на отказ.