Правила за поверителност, съхраняване и обработка на личните данни

На „Опаковки.БГ – склад “ ЕООД

Настоящите Правила за поверителност,съхраняване и обработка на личните данни (наричани по- долу за краткост „Правила за поверителност“), са неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ находящ се на www.опаковки.bg

Правилата за поверителност предоставят рамка за запознаване с личните данни, които се събират от „Опаковки.БГ -склад“ ЕООД („наричан по-нататък администратор на данни“), както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR или Регламент/а). Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. По смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическолице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непрякочрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Лични данни например са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение,паспортни данни на лицето (физическа идентичност);

Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящите Правилаза поверителност,съхраняване и обработка на личните данни и изрично потвърждавате, че ги приемате.

С настоящите Правила за поверителност ви информираме за:

– категориите лични данни;

– за целите и за правното основание за обработване;

– за срока на съхраняване и с кого споделяме данните;

– информация за това дали личните данни ще бъдат предадени на трета държава или на международна организация;

– получателите или категориите получатели на личните данни;

– за правата, с които разполагате, съгласно законодателството на защита на личните данни и предвид новите положения, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние си запазваме правото периодично да актуализираме и изменяме настоящите Правила за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Правилата за поверителност на нашия уебсайт, поради това, ви молим, периодично да проверявате съдържанието им.

Ако имате въпроси относно настоящите правила или желаете да упражните своите права, моля, свържете се с нас, като използвате координатите за връзка, посочени по- долу.

Администратор на данни

Администратори на данни е:

Опаковки.БГ-склад“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район Искър, ул. Неделчо Бончев №6, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203091733.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление и на национален телефон:02/8435480 , мобилен телефон 0898671278, e-mail:office@opakovki.bg За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни. Ние, като администратор от свое име събираме и обработваме лични данни на клиенти на сайта. Лицето, осъществяващо техническата поддръжка на сайта www.опаковки.bg , не обработва лични данни от името на „Опаковки.БГ-склад“ ЕООД.

Настоящите Правила за поверителност се прилагат по отношение на (1) нашите кандидати за работа (2) нашите сътрудници, на които предаваме или възлагаме да извършват дейности свързани с нашите клиенти – например правни, данъчни и други консултанти (3) потребителите на уеб сайта и приложението, и (4) представители на нашите бизнес партньори, клиенти и доставчици.

Настоящите Правила за поверителност съдържат информация за вида лични данни или личната информация, които събираме, как използваме информацията, как обработваме и защитаваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които физическите лица могат да упражняват по отношение на използването на техните лични данни. Ние също така описваме как да се свържете с нас относно нашите практики за поверителност и за да упражните Вашите права.

Уведомление за поверителност

Информация, която събираме

Ние събираме лични данни за Вас поразлични начини и чрез различни способи, като например чрез нашият сайт и канали в социалните мрежи; чрез телефон; чрез изпратените от Вас кандидатури за работа, във връзка с наемане на персонал; във връзка с отношенията ни с клиенти и доставчици и бизнес партньори.

Събраната от нас информация може да включва:

 • Вашите имена – така че да e възможно да Ви идентифицираме;

 • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка, параметри на доставка, заучастието Ви в наши игри, за да направите запитване,да подадете оплакване илирекламация, да получите нашия отговор, и др. Във всеки един момент, Вие можете да откажете да получавате имейл съобщения от нас като натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни изпратите за тази цел ваш имейл на адрес orders@spretni.com

 • потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашия сайт;

 • Вашият адрес – за да можем да изпълним Ваша поръчка за доставка на наши продукти или да контактуваме с Вас чрез пощата;

 • мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS във връзка с Ваша поръчка, участие в игра, направено запитване;

 • рождената ви дата,ако сте регистрирали акаунт при нас (например чрез уеб страницата ни www.опаковки.bg):

 • Данни свързани с конфиденциална финансова информация: номера на дебитни или кредитни карти и други (както е описано в Общите условия за покупко-продажба) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка. При връщане на стока от клиент, клиентът следва да предостави номер на банкова сметка и име на титуляра, по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

 • техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата уеб страница, IP адрес при посещение на нашата страница – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга чрез нашите уеб страници;

 • бисквитки“ – ние използваме „бисквитки“; повече информация за това можете да получите от нашата политика относно бисквитките „Cookies“;

 • Вашето ЕГН – когато желаете да Ви издадем фактура за покупка или при регистрация в сайта ни;

 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.

Ако кандидатствате за работна позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за работна позиция, ние събираме следните допълнителни видове лични данни:

 • хронологията на трудовата заетост и образованието;

 • езиковите умения и други умения, свързани с работата;

 • дата на раждане;

 • пол;

 • информация за банковата сметка;

 • гражданство и разрешение за работа;

 • данъчна информация;

 • препоръки и

 • информация, съдържаща се във Вашата автобиография или C.V., информация, която предоставяте относно Вашите кариерни интереси и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа,

и

 когато по силата на закона сте дали изрично съгласие:

 • увреждания и здравна информация;

 • резултати от тестове за наркотици, криминални и други проверки.

Автоматизирано вземане на решения

Информираме ви и за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора се извършва с цел най-вече да се запознаят клиентите на сайта с нашите нови предложения за продукти и услуги, да се информират за промоции и за други подобни събития.

Сайтът www.опаковки.bg изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител

б/ при извършване на покупка

в/ при изпращане на покупка

г/ при отмяна на покупка

б/ при информиране за промоции, новини и събития свързани с дейноста на Администратора, ако сте дали съгласие за това.

Маркетинговите и профилиращите дейности няма да се извършват заедно със събиране и предоставяне на информация, свързана с покупката на продукти от сайта – www.опаковки.bg

Как използваме информацията, която събираме

Администраторът на данни събира и използва събраните данни за следните цели:

 1. създаване и управление на онлайн акаунти;

 2. за доставка на продукти, които сте поръчали;

 3. за предоставяне на информация във връзка с предлаганите от нас продукти, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, SMS, имейл);

 4. за осъществяване на връзка с Вас, когато сте задали въпрос или отправили искане за оферта за продукт или сте отправили въпрос по повод допълнителна услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните; заотговар на запитвания и претенции на физически лица;

 5. за обработка на плащания, включително при възстановяване на суми на потребител;

 6. за извършване на дейността ни съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;

 7. когато това е разрешено от закона и е в съответствие с уведомлението за бисквитките и рекламите на администратора на данни, за изпращане на рекламни материали, известия за наличните работни позиции и други съобщения;

 8. когато е разрешено от закона да се съобщава за специални събития, промоции, програми, предложения, конкурси и пазарни проучвания;

 9. за управление, оценка и усъвършенстване на нашия бизнес (включително разработване, подобряване, анализ и усъвършенстване на нашите услуги, управление на нашите комуникации, извършване на анализи на данни и извършване на счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);

 10. за защита, идентифициране и полагане на усилия за предотвратяване на измами и други незаконни действия, искове и други задължения;

 11. във връзка със спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, договорните задължения и нашите правила.

 12. във връзка с правни претенции, както и за цели, посочени в настоящите Правила заповерителност.

В допълнение към изброените по-горе дейности, ако сте кандидат за работа и кандидатствате за работна позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за дадена позиция, ние използваме информацията, описана в настоящите Правила за поверителност, за следнитецели:

 1. Предоставяне на възможности за наемане на работа;

 2. оценка дали сте подходящ кандидат за работа и Вашите квалификации за свободните позиции и

 3. извършване на анализ на данни, като например (i) анализ на качествата на кандидата за работа; (ii) оценка на индивидуалните резултати и способности, включително оценка на уменията, свързани с работата; (iii) идентифициране на недостига на умения;

Основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни 

Обработкатана Вашите лични данни се извършва въз основа на законови основания, както следва:

 • във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас (включително в устна форма относно покупка на наши продукти или предоставяне на услуги); или

 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или

 • наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са повишаване качеството на обслужването , водене на кореспонденция с клиенти;или

 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например като се регистрирате на интернет страницата ни, или се съгласите да запазим Вашите данни които сте ни предоставили по телефон (например при поръчка за доставка на продукти), или относно ползване на „бисквитки“; предоставеното ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие;

Законен интерес

Администраторът на данни обработва лични данни за определени законни бизнес цели, които включват някои от следните случаи:

 • където процесът позволява, заподобряване, промяна, персонализиране или подобряване по друг начин нашите услуги/комуникации в полза на нашите клиенти, кандидати;

 • за идентифициране и предотвратяване на измами, включително предаване на информация на компетентни публични органи; мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на дружеството срещу кибератаки;

 • за подобряване на сигурността на нашата мрежа и информационни системи;

 • за целите на директния маркетинг; Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, е безплатно и при съгласие на потребителя, а отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в сайта отново; отказът от една маркетингова услуга няма да влияе върху абонамента за друга.

 • за определяне ефективността на промоционалните кампании и рекламите;

Вие имате право да се противопоставите на обработката на личните Ви данни, като изпратите имейл на следния адрес – orders@spretni.com Следва да имате предвид, че отказът за предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  сайта  или да ползва други инициативи, предлагани чрез него. Поради това непредоставянето на данни може да представлява легитимна и обоснована причина да не обработваме поръчката Ви за закупуване на продукти или предоставяне на услуги, продавани и предлагани на www.опаковки.bg

Как обработваме и защитаваме личната информация

Ние обработваме личните данни, които събираме, също така по автоматизирани начини за горепосочените цели и за определен период от време, който е в съответствие с вътрешната ни политика, за да се гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които ни предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. За да осигурим подходяща сигурност и поверителност на личните данни, ние прилагаме следните мерки за сигурност:

 • Криптиране на данни при прехвърляне;

 • Силни контролни мерки за удостоверяване на потребител;

 • Подсилена мрежова инфраструктура;

 • Решения за мониторинг на мрежи;

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантиране съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме

Ние съхраняваме личните данни, които събираме, по начин, който позволява идентифицирането на заинтересованите физически лица за не повече от необходимото време съобразно целите, за които са събрани данните, или за които тези данни се обработват допълнително. Продължителността насъхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които сасъбрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение надоговор за доставка на продуктили предоставяне на услуга се съхраняват за срока надействие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношениямежду страните;

 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансовидокументи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само –фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори се съхраняват 5 години след изтичане надавностния срок за погасяване на публичното вземане, възникнало във връзка със съответната продажба или предоставена услуга, освен ако приложимотозаконодателство предвижда по – дълъг срок.

 • Трафични данни – обработвани по силата на Закона за електроннитесъобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване иразследване на престъпления, се съхраняват от „Опаковки.БГ-склад“ ЕООДза срокот 6 месеца.

 • При регистрация на потребителски профил, срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето му. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в срок от един месец.

Опаковки.БГ-склад“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок – до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното или частното вземане вземане с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение. Ние няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Ние няма да изтрием Ваши лични данни, ако е настъпило едно от основанията за изтриването им, но са налице едно или повече от останалите изброени по- горе основания за съхраняване и обработване на личните Ви данни.

Администраторът на сайта декларира, че лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Република България и извън Европейския съюз.

Информация, която споделяме

Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в настоящите Правила за поверителност. Можем да споделяме лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име. Ние не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват информацията, освен ако това е необходимо да извършат услугите от наше име или да спазят законовите изисквания.

Също така може да споделяме Вашите лични данни

– дружества от групата от дружества, към които принадлежи „Опаковки.БГ-склад“ ЕООД.

ако сте кандидат за работа – със служители от отдела, в който кандидатствате за работа, служители от отдел „Управление на човешките ресурси“, други работници или служители на които от дпужеството е възложено да участват в подбора и Агенция за подбор на персонал, ако такава е натоварена с извършването на подбора на кандидатите;

– доставчици на куриерски услуги;

– доставчици на платежни/ банкови услуги;

– доставчици на маркоетингови/ телемаркетингови услуги;

– доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

– застрахователни компании;

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

– лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и др.; на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационната система, адвокати и адвокатски дружества и др.

– пред маркетинговите специалисти във фирмата, пред собствениците на „Опаковки.БГ-склад“ ЕООД при упражняването на собственическите им права, пред всички други работници и служители на дружеството, в рамките, в които това е необходимо за изпълнение на договорните или законовите ни задължения.

Предаването на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъде защитено от договорни задължения.

Освен посоченото по-горе, можем да разкриваме лични данни за Вас, (i) ако сме задължени да го направим по силата на закон или правна процедура; (ii) на правоприлагащи органи или други държавни служители и (iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, преобразуване или ликвидация).

Вашите права като заинтересовано физическо лице

Когато се изисква от приложимото право, заинтересованото физическо лице може да упражнява съгласно членове 15-22 от Регламента, следните специфични права:

 1. Право на достъп: Заинтересованото физическо лице има право на достъп до своите лични данни, за да се увери, че те се обработват в съответствие със закона.

 2. Право на корекция: Заинтересованото физическо лице има право да поиска коригиране на неточни или непълни данни, за да защити точността на такава информация и да я адаптира към обработката на данни.

 3. Право на заличаване: Заинтересованото физическо лице има право да поиска администраторът на данни да изтрие информация за него и да не обработва повече тези данни.

 4. Право на ограничаване на обработката: Заинтересованото физическо лице има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни.

 5. Право на преносимост на данните: Заинтересованото физическо лице има право да поиска преносимостта на данните, което означава, че заинтересованото физическо лице може да получи първоначално предоставените лични данни в структуриран и често използван формат или че заинтересованото физическо лице може да поиска прехвърлянето на данните на друг администратор на данни.

 6. Право на възражение: Заинтересованото физическо лице, което предоставя лични данни на администратор на данни, има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни, без да е необходимо да обосновава своето решение.

 7. Право на изключване от автоматизираното индивидуално вземане на решения: Заинтересованото физическо лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, ако това профилиране произвежда правно действие по отношение на заинтересованото физическо лице или го засяга съществено по друг начин.

 8. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл на посочения по-горе електронен адрес за контакт по въпроси свързани със защитата на личните данни. С цел избягване на възможни злоупотреби, горните искания ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

 1. Право да бъде подадена жалба до надзорния орган: Всяко заинтересовано физическо лице има право да подаде жалба до надзорния органКомисия за защита на личните данни и/или до съда, ако прецени, че обработването на лични данни, отнасящи се до него нарушава Регламента.

Когато обработването се основава на съгласието, както е предвидено в член 7 от GDPR, заинтересованото физическо лице може да оттегли своето съгласие по всяко време.

Ако имате нужда от повече информация относно обработката на личните Ви данни, моля, да се свържете чрез контактите, посочени по-долу.

Правила във връзка с упражняване на правата ви

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Форма за отговор.

Отговорът ни Ви се преодставя във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако сте поискали друго.

Срок за отговор.

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност.

Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

Такси. 

Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Права на трети страни. 

Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или коментари по уведомлението за поверителност или ако искате да упражните правата си, моля, пишете на:

по обикновена поща или куриер до адрес гр. София, район Искър, ул.Неделчо Бончев 6

или

по електронна поща до адресимейл:office@spretni.com като изпишете текста „по въпроси за защита на личните данни“.

Компетентният надзорен орган за защита на личните даннина територията на страната е Комисия за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон 02 915 3 518, уебсайт www.cpdp.bg

Благодарим ви, че се запознахме с нашите Правила за поверителност, съхраняване и обработка на личните данни